POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ - novostavby

Dostavba hotelového komplexu VětrušeRozkliknout pro detail

Cena: 133,7 mil. Kč bez DPH

Výstavba nového hotelu, který navazuje na již zrekonstruovanou historickou budovu zámečku Větruše a půdorysně uzavírá solitérní atriový objekt. V rámci stavby byly provedeny také dva výtahy, vybavení kotelny tepelnými čerpadly systému země-voda a vrtů v celkové délce 4 680 m, ústřední vytápění, zdravotně technické instalace, silno a slaboproudá elektroinstalace včetně EPS a řídícího systému hotelu, vnitřní vybavení interiéru včetně lobby baru, recepce, whirpooly, sauna a fitness centrum. V rámci realizace stavby byla také provedena přeložka nádrží propanbutanu a přeložka plynovodu, přeložka a přípojka vodovodu, splašková a dešťová kanalizace, úpravy a realizace nových zpevněných ploch, chodníků, schodišť a ramp, nové veřejné osvětlení a sadové úpravy.

Klikni pro uzavreni

Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.Rozkliknout pro detail

Cena: 116,9 mil. Kč bez DPH

Společnost I S T A R , spol. s r.o. se podílela na výstavbě nových pavilonů, prováděla stavební a řemeslné práce potřebné ke zprovoznění. V rámci stavby budovala inženýrské sítě.

Klikni pro uzavreni

Domov důchodců Dobětice - výstavba

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Výrobně administrativní areál firmy KOS WIRE EUROPE s.r.o. Lovosice Rozkliknout pro detail

Cena: 101,5 mil. Kč bez DPH

Výstavba nové výrobní haly s administrativní částí v průmyslové zóně v Lovosicích. V rámci stavby byly také vybudovány nové přípojky plynu, vody a kanalizace. Realizace nových komunikací, venkovních kanalizačních rozvodů splaškové a dešťové vody.

Klikni pro uzavreni

Fotovoltaická elektrárna SPZ TriangleRozkliknout pro detail

Cena: 94,9 mil. Kč bez DPH

Výstavba fotovoltaické elektrárny. Hrubé terénní práce, oplocení, obslužné komunikace, přípojky a rozvody inženýrských sít, kamerový a monitorovací systém, osvětlení, nadzemní objekty střídačů a trafostanic, nosné kce fotovoltaických panelů a jiné stavební práce.

Klikni pro uzavreni

Dům pečovatelské služby Bukov - výstavba

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Výstavba servisní haly HOERBIGER ŽandovRozkliknout pro detail

Cena: 52,9 mil. Kč bez DPH

Výstavba objektu společnosti, který se skládá části s montážními, technologickými a skladovými prostory a z části administrativní. V rámci realizace byly vybudovány komunikace, odstavné a parkovací plochy, dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, přípojka NN a nové oplocení.

Klikni pro uzavreni

Oprava a dostavba areálu KS Kolbenschmidt Czech Republik, a.s. Rozkliknout pro detail

Cena: 52,3 mil. Kč bez DPH

Dostavba nové skladovací haly a oprava části stávající. Provedeno pilotové založení, nová ŽB podlaha, ocelová konstrukce včetně opláštění stěn a střechy a veškeré inženýrské sítě.

Klikni pro uzavreni

Rezidence Skřivánek - I. etapa Rozkliknout pro detail

Cena: 51,4 mil. Kč bez DPH

Výstavba nadstandardního bytového domu v obytné zástavbě. Realizace zemních prací, stavební jámy včetně pažení, přípojek a rozvodů inženýrských sítí. Hlubinné založení stavby, spodní ŽB kci s vnější ochranou izolací, vrchní nosnou ŽB kci včetně cihelných výplní, nosných zdí a příček a zastřešení objektu.

Klikni pro uzavreni

Knihovna M. Gorkého v Ústí n. L. - přístavba

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Tiskárna Severotisk Ústí n. L. - výstavba

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Penzion Hvězda Ústí nad LabemRozkliknout pro detail

Cena: 31,6 mil. Kč vč. DPH (26,4 mil. Kč bez DPH)

Rekonstrukce stávajícího objektu na penzion – základové konstrukce a statické zajištění, kompletní výměna výplní otvorů, zateplení fasády, rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení, úprava komunikací a vybudování parkovacích ploch.

Klikni pro uzavreni

Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastrukturyRozkliknout pro detail

Cena: 42,2 mil. Kč bez DPH

Vybudování sportovního areálu v rozsahu: vybudování kompletního hřiště pro hokejbal, víceúčelových hřišť pro míčové sporty, in-line dráha, jednopodlažní objekt s kanceláří správce, převlékárnou a sociálním zařízením. Součástí stavby byla také rekonstrukce příjezdové komunikace a dostavba parkovacích míst.

Klikni pro uzavreni

Výstavba 5 podkrovních mezonetových bytů vč. výtahu – Praha Holešovice

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

 

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ - rekonstrukce

Revitalizace objektu Atlantic (knihovna, multimediální centrum) Rozkliknout pro detail

Cena: 102,7 mil. Kč bez DPH

Revitalizace původního objektu a rozšíření objektu na městskou knihovnu, multimediální a společenské centrum. Nová budova má dvě podzemní a při nadzemní podlaží. Součástí realizace objektu bylo také provedení veškerých inženýrských sítí – slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace včetně trafostanice, zdravotechniky, ústředního vytápění včetně zdroje, vzduchotechniky a chlazení, instalace vestavěného a volného mobiliáře a gastrotechnologie, přeložky a přípojky vnějších inženýrských sítí a úpravy venkovních ploch (komunikace, zeleň).

Klikni pro uzavreni

SPŠ SaE Resslova, rekonstrukce - II. a III. et.Rozkliknout pro detail

Cena: 55,1 mil. Kč bez DPH

Přístavba tělocvičny s vlastním zázemím a šatnami pro studenty školy a rekonstrukce části suterénu stávajícího objektu. V rámci stavby byla vybudována přístavba výtahové šachty a osazen výtah, byly provedeny přeložky stávajících inženýrských sítí – plynu, vody, kanalizace a slaboproudých kabelů a nové přípojky inž. sítí, vybudovány nové vnitřní komunikace a zpevněné plochy a sadové úpravy.

Klikni pro uzavreni

Gymnázium Rumburk – Reko hlavní budovyRozkliknout pro detail

Cena: 50,1 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce hl. budovy gymnázia, která je zapsána od r. 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 24026/5-5035. Realizace stavebních řemeslných a restaurátorských prací na rekonstrukci budovy. Provedení nových inženýrských sítí včetně nových venkovních přípojek. Restaurátorské práce s průzkumy a závěrečnými zprávami při kompletní opravě fasády vč. všech výplní otvorů, na vitrážích a na teracových podlahách. Provedeny byly i nové venkovní historizující komunikace.

Klikni pro uzavreni

Spodní stavba GLOBUS Trmice

Cena: 101,5 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Budova magistrátu B2 Děčín, Centrální archiv a správní agendyRozkliknout pro detail

Cena: 37,3 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce celé budovy včetně částečných demolic a dostavby nových částí objektu. Na celém objektu bylo provedeno zateplení fasády, výměna výplní otvorů, provedení nové ploché střechy včetně zateplení. Součástí rekonstrukce byly instalace nových rozvodů ÚT, ZTI, VZT a klimatizace a elektroinstalace, dodávka a montáž regálového systému, archivačních rotomatů, výtahu a vyvolávacího systému.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce Gymnázia Děčín - V.etapaRozkliknout pro detail

Cena: 37,3 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce historické budovy postavené koncem 19. století. V rámci rekonstrukce budovy gymnázia provedla společnost ISTAR obnovu fasády včetně repase či výměny výplní otvorů, rekonstrukci vnitřních prostor staré budovy s drobnými dispozičními změnami, včetně kompletní výměny inženýrských sítí.

Klikni pro uzavreni

ÚSP Brtníky - rekonstrukce č.p.119 – Domov pro osoby se zdravotním postiženímRozkliknout pro detail

Cena: 35,5 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce stávajícího objektu historické budovy z druhé poloviny 19.století. Součástí rekonstrukce bylo provedení půdní vestavby pro nové administrativní prostory, vybudování nové rehabilitace, prádelny, rekonstrukce ubytovacích prostor a hygienického vybavení v nadzemních podlažích, provedení restaurátorských prací, oprava fasády, výměna oken, likvidace staré ČOV, vybudování nových rozvodů inženýrských sítí uvnitř areálu ÚSP, dále vybudování nových zpevněných ploch a komunikací.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce a dostavba areálu firmy RAVAGO RESINEX CZ - I. - III. etapaRozkliknout pro detail

Cena: 33,8 mil. Kč bez DPH

Částečná demolice, rekonstrukce stávajících objektů a výstavby haly, rekonstrukce zpevněných ploch, revitalizace zeleně a zabezpečení areálu.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce objektu SZŠ Palachova

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Úspory energie v Domově pro seniory Severní Terasa - zateplení souboru objektů

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ ŠtětíRozkliknout pro detail

Cena: 30 mil. Kč bez DPH

Ve sdružení se společností ARTESO. Realizace výměny stávajících oken a dveří za nová, zateplení střešní konstrukce s novou krytinou a zateplení obvodového pláště.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce budovy SZŠ

Cena: 42,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Stavební úpravy haly II – areál KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Cena: 25,9 mil. Kč bez DPH

Dostavba nové skladovací haly a oprava části stávající. Provedeno pilotové založení, nová ŽB podlaha, ocelová konstrukce včetně opláštění stěn a střechy a veškeré inženýrské sítě.

Klikni pro uzavreni

Revitalizace objektu Větruše, 1.st., 3.UČ

Cena: 133,7 mil. Kč bez DPH

text

Klikni pro uzavreni

Revitalizace objektu Větruše – rekonstrukce části objektu, příjezdové komunikace

Cena: 116,9 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Stavební úpravy a přístavba s chráněnými byty - Štětí

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

SOŠ elektrotechnická - výstavba dílen OV

Cena: 101,5 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Přístavba skladovací haly – areál KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Cena: 19,4 mil. Kč bez DPH

Dostavba nové skladovací haly a oprava části stávající. Provedeno pilotové založení, nová ŽB podlaha, ocelová konstrukce včetně opláštění stěn a střechy a veškeré inženýrské sítě.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce hlavní administrativní budovy v areálu PKÚ, s.p. v Hrbovicích

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

SPŠ Ústí nad Labem, Resslova – REKO – stavební část

Cena: 52,9 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce prodejny Severní Terasa

Cena: 51,4 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce a dispoziční úpravy Dětského domova Tisá

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

ZZS – ÚK – rekonstrukce autodílny s garáží ZZS Důlce

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Snížení energetické náročnosti budovy kateder UJEP, Ústí nad Labem

Cena: 31,6 mil. Kč vč. DPH (26,4 mil. Kč bez DPH)

text.

Klikni pro uzavreni

Půdní vestavba Praha Holešovice

Cena: 42,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Modernizace velké auly PF UJEP

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni